COWAY NEWCOMER PROMOTION

Hợp đồng thuê mới của khách hàng lần đầu
hợp đồng 3 hoặc 6 năm

4 tháng Miễn phí thuê

Đối với hợp đồng 6 năm

JUL, AUG, SEP, OCT

2 tháng Miễn phí thuê

Đối với hợp đồng 3 năm

JUL, AUG

Product

P-6320L, CP-25IL, CHP-251L, CHP-5710L, CHPI-620L PLUS, CHPI-280L AP-1516D, AP-2318D, AP-3018B, BA-13, BAS 22. BB-14BUS

june promotion

p-6320l

Prime MÁY LỌC NƯỚC

$749

$599

+ Tax

ON-LINE EXCLUSIVE

p-6320l

Prime MÁY LỌC NƯỚC

Giảm ngay 20%

cài đặt miễn phí

dịch vụ thay bộ lọc miễn phí trong 1 năm

Dịch vụ lắp đặt và thay bộ lọc chỉ áp dụng cho mua máy lọc nước. Bộ lọc được thay đổi theo chu kỳ 4 tháng trong phạm vi Los Angeles hoặc khoảng thời gian 6 tháng bên ngoài Los Angeles

Thời hạn: Phải đặt hàng trước 28/6/22 và cài đặt trước 30/6/22

Fits into any kitchen

Touch Panel & Light

Filter System

AP-2318D

Triple Power MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

Giảm ngay 20%

cài đặt miễn phí

Thời hạn: Phải đặt hàng trước 28/6/22 và cài đặt trước 30/6/22

AP-2318D

Triple Power Air Purifier

$1199

$959

+ Tax

Water Care

Countertop

P-6320L

Prime
Countertop
Water Purifier

$24.99/mo

View Product

Countertop

CHP-251L

Premium
Countertop Hot & Cold
Water Purifier

$39.99/mo

View Product

Countertop

CHPI-280L

Ultra Countertop
Hot, Cold, & Ice
Water Purifier

$55.99/mo

View Product

coway Countertop Hot, Cold & Ice Water Purifier

STAND TYPE ONLY

CHP-671L

Premium Hot &
Cold Standing
Water Purifier

$51.99/mo

View Product

Countertop

CHPI-280L

Ultra Countertop
Hot, Cold, & Ice
Water Purifier

$55.99/mo

View Product

coway Countertop Hot, Cold & Ice Water Purifier

STAND TYPE ONLY

CHP-671L

Premium Hot &
Cold Standing
Water Purifier

$51.99/mo

View Product

STAND TYPE ONLY

CHP-5710L

Slim Hot & Cold
Standing Water
Purifier

$46.99/mo

View Product

STAND TYPE ONLY

CHPI-620L

Ultra Hot, Cold, &
Ice Standing
Water Purifier

$55.99/mo

View Product

STAND TYPE ONLY

CHP-5710L

Slim Hot & Cold
Standing Water
Purifier

$46.99/mo

View Product

STAND TYPE ONLY

CHPI-620L

Ultra Hot, Cold, &
Ice Standing
Water Purifier

$55.99/mo

View Product

Air Care

AP-1018F

Slim Air

$28.99/mo​

View Product

AP-1516D

Premium Air

$31.99/mo

View Product

AP-1018F

Slim Air

$28.99/mo​

View Product

AP-1516D

Premium Air

$31.99/mo

View Product

AP-2318D

Triple Power

$39.99/mo

View Product

AP-3018B

Ultra Air

$49.99/mo

View Product

AP-2318D

Triple Power

$39.99/mo

View Product

AP-3018B

Ultra Air

$49.99/mo

View Product

Body Care

BAS-22

Premium Bidet

$21.99/mo

View Product

BA-13

Modern
Bidet

$21.99/mo

View Product

Premium Bidet

BAS-22

$21.99/mo

View Product

Modern
Bidet

BA-13

$21.99/mo

View Product

BB-14BUS

Water
Softener

$38.99/mo

View Product

Water
Softener

BB-14BUS

$38.99/mo

View Product